« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun
Opinnot

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu tarjoaa laaja-alaiset ammatilliset mahdollisuudet yhdyskuntien maankäytön suunnittelun ja maisemasuunnittelun tehtävissä. Jatkuvasti korostuva ympäristönäkökulma heijastuu opetukseen monella tavalla. Yhdyskuntien rakenteellinen kehittyminen ja maankäytön vaikutukset niin luontoon kuin ihmiseen ovat keskeisiä tulevaisuuden kysymyksiä, joihin arkkitehtien, maisemasuunnittelijoiden ja insinöörien tulisi oman ammattitaitonsa turvin pystyä vastaamaan.

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun keskeinen väline on pitkään ollut kaavoitus. Kaavojen rinnalla kasvaa kuitenkin koko ajan tarve myös muun suunnittelu- ja arviointivälineistön kehittämiseen. Tähän on vaikuttanut erityisesti se, että rakentaminen kohdistuu yhä enenevässä määrin jo kertaalleen rakennetuille alueille. Uusien toimenpiteitten yhteydessä vaadittava ympäristövaikutusten arviointi suhteessa jo olevaan ympäristöön haastaa vanhan kaavoituskäytännön. Myös laajentuva vuorovaikutus eri osallisten kesken vaatii suunnittelijalta uusia taitoja suunnitteluprosessin hallinnassa.

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu voidaan valita pää- tai sivuaineeksi sekä arkkitehtuurin että maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmissa. Lisäksi se voidaan valita sivuaineeksi muun muassa maanmittaus-, rakennus- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmissa.

Ammattiaineen kuvaus

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun (YKS) opetuksen tavoitteena on yhteiskunnallisesti vastuuntuntoisen rakennetun ympäristön suunnittelijan peruskoulutus. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijan tulee hallita:

  • pääpiirteet yhdyskuntien kehityksen ja kaupunkisuunnittelun historiasta
  • ympäristötyypit ja niiden olennaiset piirteet, rakennetun ympäristön kieli
  • perustieto rakennetun ympäristön käyttäjän ja ympäristöjen välisestä suhteesta
  • rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelu ja kaavoitus eri tasoilla sekä suunnittelun kytkeytyminen yhteiskunnalliseen hallintoon ja organisaatioihin
  • yhdyskuntasuunnittelun teoriat ja menetelmät, yhdyskuntasuunnittelun alalla tehtävän tutkimuksen perusteet sekä yhdyskuntasuunnittelun eri sektoreiden koordinointi siten, että ympäristönsuojelun periaatteet ja rakennettujen alueiden kehittäminen yhteiskunnallisesti kestävältä pohjalta toteutuvat
  • suunnitteluprojektien ja -prosessin hallinta ja vuorovaikutus eri asiantuntijoiden, viranomaisten ja osallisten kesken.

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijan tulee kyetä monipuoliseen ja useita eri näkökulmia yhdistävään suunnitteluun, jonka tuloksena syntyy kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää, arkkitehtonisesti korkeatasoista, sosiaalisesti tasapainoista ja niin taloudellisesti kuin teknisestikin toimivaa ympäristöä.

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelulle on ominaista yhteistyö monen eri asiantuntijatahon kesken. Koulutuksessa tätä pyritään harjoittelemaan mm. vuorovaikutustaitoja kehittämällä ja ryhmätöillä. Todellisen suunnittelun kaltaisen oppimisympäristön mahdollistaa myös se, että yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun kursseille osallistuu opiskelijoita sekä Aalto-yliopiston muilta laitoksilta että muista yliopistoista.

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun asema arkkitehdin tutkinnossa

A-36.1000 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun opintojen esittely, A-36.1150 Johdatus yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet ja A-36.1201 Kaupunkitila ovat kaikille arkkitehtiopiskelijoille pakolliset opintojaksot. Jatkomoduulin pakollinen studio on A-36.2320 Yleis- ja seutusuunnittelun perusteet. Johdatus yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun -kurssilla ja Yhdyskuntasuunnittelun perusteet -kurssilla perehdytään yhdyskuntien muutoksen ja suunnittelun peruskysymyksiin, suunnittelun tiedeperustaan ja asemakaavoituksen perustaitoon. Kaupunkitila- kurssilla perehdytään arkkitehtoniseen kaupunkisuunnitteluun ja sen mahdollisuuksiin.

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu jakautuu kahteen pääalueeseen, yhdyskuntasuunnitteluun (urban and regional planning), jossa painotetaan yleispiirteisempää suunnittelua sekä suunnittelun tiedeperustaa ja monialaisuutta, ja kaupunkisuunnitteluun (urban design), jossa painotetaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua sekä arkkitehtonista muodonantoa ja tilasuunnittelua. Yhdyskuntasuunnittelun tehtäviä on nykyisin tarjolla kaikilla tasoilla, kaupunkitilan muotoilusta yleis- ja seutusuunnitteluun ja aina Euroopan Unionin aluesuunnitteluun saakka. Yhä merkittävämpää on myös kansainvälinen suunnitteluyhteistyö kaupunkien ja alueiden kehittämisessä.